privacy statement

Annelies Schellekens Interieurarchitect, gevestigd aan Valeriusstraat 47 huis 1071 MD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Valeriusstraat 47 huis 1071 MD Amsterdam T 06 17704405 W www.anneliesschellekens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken Annelies Schellekens Interieurarchitect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, Emailadres, Locatiegegevens, Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Annelies Schellekens Interieurarchitect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming Annelies Schellekens Interieurarchitect neemt GEEN beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Annelies Schellekens Interieurarchitect) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Annelies Schellekens Interieurarchitect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaren vanwege rechtswege voor de omzetbelasting.

Delen van persoonsgegevens met derden Annelies Schellekens Interieurarchitect verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies/Tracking tools Annelies Schellekens Interieurarchitect gebruikt geen Cookies, tracking tools, of vergelijkbare technieken, omdat deze tools zoals Google Analytics op onze website niet actief zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crone Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anneliesschellekens.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Annelies Schellekens Interieurarchitect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Annelies Schellekens Interieurarchitect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@anneliesschellekens.nl